Všeobecné obchodní podmínky


1.     Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., se sídlem Kounicova 67, IČ: 262 32 073, DIČ CZ26232073, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3489  (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na internetové adrese http://eshop.stavo-plast.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zhotovitele umístěné na adrese http://eshop.stavo-plast.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat dodávku, montáž plastových konstrukcí, jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti.    

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ustanovení ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce podle českého práva.  

1.5.     Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.     Uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání (dále jen „uživatelský účet“). Registrace bude provedena po zadání kontaktních údajů při odeslání první poptávky objednatele.

2.2.     Při uvádění kontaktních údajů na webové stránce a při objednávání je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání jsou zhotovitelem považovány za správné.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a zejména tak chránit před zneužitím své uživatelské jméno a heslo.

2.4.   Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Zhotovitel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z uzavřené smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.  Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení zhotovitele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     Odeslání poptávky a vznik smlouvy o dílo

3.1.     Veškerá prezentace plastových konstrukcí a doplňků umístěná na ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně těchto plastových konstrukcí a doplňků. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Pro objednání vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje „katalog“ typů plastových konstrukcí nabízených zhotovitelem ke zhotovení na míru pro objednatele.

Výběr konkrétního rozměru a provedení plastových konstrukcí provede objednatel kliknutím na konkrétní typ plastových konstrukcí. Konkrétní typ plastové konstrukce bude uveden v objednávkovém formuláři jako „poptávka“.  V případě, že si objednatel nevybere z nabízených typů plastových konstrukcí, může si vytvořit požadované plastové konstrukce dle svých požadavků a rovněž zvolit jejich konkrétní rozměr a provedení. Kalkulace ceny díla bude vytvořena dle individuálního výběru rozměru a provedení objednatelem včetně slevy za provedení objednávky přes webovou stránku. Cena zakázky rozepsána na jednotlivé součásti a cena zakázky je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků a služeb, které si objednatel v souvislosti se zakázkou vybral. Cena zakázky a jejich jednotlivých součástí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech - ceně spojené s dopravou zakázky v případě, že si ji objednatel objedná. Informace o nákladech spojených s dopravou zakázky uvedená ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případě doručování zakázky v rámci území České republiky.

Po provedení výběru konkrétních plastových konstrukcí a souvisejících služeb objednatel vyplní, v kolonce „kontakt“, kontaktní a identifikační údaje a na jím uvedenou emailovou adresu mu bude zaslána nabídka, bude provedena registrace uživatelského účtu objednatele a poskytnuta další sleva za registraci.

Dalším krokem je rekapitulace zakázky v „košíku“ s možností provádět změny zakázky a přidat související služby.

Posledním krokem před závazným provedením objednávky objednatelem je v kolonce „objednávka“ rekapitulace zakázky s možností objednatele zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a potvrzení kontaktních údajů.

Objednávku odešle objednatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko „objednat“ a v případě zaškrtnutého políčka souhlasu s obchodními podmínkami je uzavřena smlouva o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem včetně bezvýhradného odsouhlasení veškerých ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednané zakázky, včetně ceny dopravy a ostatních služeb uvedené v internetové objednávce. Odeslaná elektronická objednávka je pro objednatele závazná a údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné.

3.4     Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

3.5.     Smluvní vztah mezi objednávajícím a zhotovitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

3.6.     Odeslanou objednávku lze měnit, upřesňovat či rušit pouze na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem písemně nebo emailovou formou. Změny musí být potvrzeny oběma smluvními stranami.

3.7.     Předchozími ustanoveními není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek emailem, osobně nebo telefonicky.

3.8.     Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah objednávky, výše ceny, výše nákladů na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky a to písemně, telefonicky nebo mailem. Jestliže objednatel dodatečně potvrzení objednávky na žádost zhotovitele neprovede, má se za to, že objednatel o objednanou zakázku nemá zájem.

3.9.     Zhotovitel je povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Je-li pro provedení díla stanovena závazná technická norma, musí provedení odpovídat této normě.

3.10.     Objednatel si je vědom, že barevné provedení plastových konstrukcí a doplňků zobrazené na monitoru počítače má pouze orientační charakter. Zhotovitel užívá standardního barevného vzorníku typu RAL a objednatel má možnost si prohlédnout vybranou barvu plastových konstrukcí a doplňků přímo na vzorkovně zhotovitele, která se nachází v sídle zhotovitele.

3.11.     Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.     Předmět plnění

4.1.     Předmětem plnění je zhotovení plastových konstrukcí na míru pro objednatele včetně doplňků.

4.2.     Předmětem plnění mohou být také související služby dle výběru objednatele tj. doprava, montáž a demontáž plastových konstrukcí, zednické vnitřní zapravení, ekologická likvidace a další služby jak budou konkrétně vybrány a specifikovány v objednávce objednatele.

4.3.     Plastové konstrukce jsou zhotovovány na míru dle dispozic objednatele a z tohoto důvodu se na uzavřenou smlouvu o dílo nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě dle § 1829 občanského zákoníku.

4.4.     Bližší specifikace předmětu plnění tj. zhotovení plastových konstrukcí včetně doplňků a souvisejících služeb bude uvedena v objednávce vyplněné a odeslané prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu.

5.     Smluvní strany

5.1.     Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 67, 602 00  Brno, IČ: 262 32 073,  DIČ: CZ26232073

5.2.    Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje plnění na základě uzavřené smlouvy o dílo.

5.3.    Objednatel je povinen správně a pravdivě vyplnit kontaktní a identifikační  údaje, které jsou potřebné k uzavření smlouvy o dílo.

6.     Cena díla

6.1.     Cena díla se stanoví konkrétní kalkulací dle individuálního výběru plastových konstrukcí včetně rozměrů a individuálního provedení a výběru souvisejících služeb objednatelem a je uvedena při objednávání ve webovém rozhraní obchodu.

6.2.     K dohodě o ceně díla a souvisejících služeb dojde odesláním objednávky objednatele zhotoviteli.

6.3.     Cena dopravy je kalkulována samostatně jako jedna z možných služeb souvisejících s objednáním díla.

6.4.     Platnost ve webové nabídce vykalkulované cenové nabídky je 1 měsíc.

6.5.     Výše a způsob účtování DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace. V případě změny výše DPH v době se vychází ze smluvně uzavřené ceny bez DPH a k ní bude připočtena DPH ve výši dle platné legislativy v daném zdaňovacím období.

7.     Termín plnění

7.1.     Standardní termín dodání díla činí 4 týdny po objednání díla při objednání díla v bílé barvě a 6 týdnů při objednání díla objednatelem v barevném provedení. U atypických prvků se ke stanoveným termínům připočítávají navíc 2 týdny.  

7.2.     V případě požadavku na dřívější termín dodání díla se objednatel informuje o této možnosti na telefonním čísle: 538 711 722.  

7.3.     Termín dokončení prací bude splněn předáním dokončeného díla zhotovitelem objednateli s písemným protokolem o předání a převzetí dokončeného díla.

7.4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo a uvede, zda ho přebírá bez výhrad nebo s výhradami.

7.5.     Brání-li zhotoviteli v zahájení a dokončení díla v dohodnutém termínu důvody na straně objednatele, bude prodloužen termín pro dokončení díla minimálně o tolik pracovních dnů, kolik činí zpoždění způsobené objednatelem.

7.6.     Jestliže dojde k přerušení prací, nebo nebude možné dílo dokončit z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen převzít předmět plnění do 15 pracovních dnů, a potvrdit převzetí díla v prokázaném rozsahu. Následně, v termínu dle platebních podmínek ve smlouvě o dílo a v těchto podmínkách dohodnutých, se zavazuje provedené práce  uhradit.

7.7.     Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud budou při přejímacím řízení zjištěny vady, které neztěžují a neznemožňují užívání a využití díla  nebo části díla a jsou pouze drobné a ojedinělé je objednatel povinen dílo převzít a zhotovitel má právo fakturovat cenu díla. Takto zjištěné drobné vady a nedodělky budou uvedeny v Předávacím protokolu dodávky plastových konstrukcí a doplňků systému STAVO-PLAST a současně bude dohodnut termín jejich odstranění. 

7.8.     V případě neuhrazení zálohy do termínu splatnosti zálohové faktury, bude prodloužen termín pro dokončení díla minimálně o tolik pracovních dnů, kolik činí zpoždění platby zálohy objednatelem

7.9.     V případě sjednané zálohy a její neuhrazení do 15 pracovních dnů před dohodnutým zahájením prací bude prodloužen termín pro zahájení i dokončení díla minimálně o tolik pracovních dnů, kolik činí zpoždění platby zálohy objednatelem

8.     Platební podmínky

8.1.     Po odeslání objednávky je objednateli zaslána zálohová faktura na 60 % až 100% (dle volby odběratele) ceny díla a souvisejících služeb. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. 

8.2.     Splatnost zálohových faktur se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání.

8.3.     Po dokončení díla vystaví zhotovitel, na základě protokolu o předání a převzetí díla potvrzeného objednatelem, konečnou fakturu-daňový doklad na cenu díla, ve které provede odpočet zálohy uhrazené objednatelem. Splatnost konečné faktury je 14 kalendářních dnů.

8.4.     Platbu je možné provádět bezhotovostně na účet zhotovitele u ČSOB a.s. č. 203429173/0300 nebo hotovostně do maximální výše 350 000 Kč v sídle zhotovitele na adrese Kounicova 67, 602 00. Brno, Česká republika.

8.5.     V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cena díla a souvisejících služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Za termín úhrady je považován termín připsání na účet zhotovitele.

8.6.     Objednatel se zavazuje uhradit jím odsouhlasené vícepráce a příp. rozšíření předmětu plnění dle výše uvedených platebních podmínek, pokud při jejich odsouhlasení nebude dohodnuto jinak. 

9.     Převzetí a přeprava předmětu plnění

9.1.     Objednatel si může sjednat přepravu předmětu plnění včetně doplňků u zhotovitele nebo si může dílo převzít sám v provozovně zhotovitele na adrese Modřická 72, Moravany 664 48.

9.2.     Pro případ, že si objednatel převezme předmět plnění včetně doplňků v provozovně zhotovitele uvedené výše, je zhotovitel povinen předmět plnění vhodně zabalit k přepravě. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neopatrnou manipulací při přepravě objednatelem.  

9.3.     Objednavatel je povinen v případě nesjednání přepravy se zhotovitelem převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit dohodnutý poplatek za uskladnění ve výši 0,05% z ceny díla za každý další kalendářní den uskladnění.  

9.4.     V případě, že je předmět plnění a související doplňky přepravováno dle objednávky objednatele zhotovitelem a z důvodů na straně objednatele je nutné doručovat předmět plnění a související doplňky opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.     Odstoupení od smlouvy o  dílo

10.1.     Objednatel bere na vědomí, že předmět plnění tj. plastové konstrukce a související doplňky jsou vyráběny a upravovány na míru podle přání přímo pro objednatele a dle § 1837 občanského zákoníku, v platném znění, tak nemůže objednatel od smlouvy odstoupit. Nelze také odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.  

10.2.     Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

10.3.     Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

10.4.     Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozorní-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

10.5.     Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo také tehdy, jestliže objednatel neuhradí do 15 pracovních dnů před zahájením prací zálohu ve sjednané výši.

10.6.     Žádá-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Trvá-li objednatel přes upozornění zhotovitele na objednávce, zhotovitel může od smlouvy odstoupit.

10.7.     V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného vrátí zhotovitel objednatelem uhrazenou částku nebo její část v případě, že zhotoviteli náleží část této úhrady za práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a za případné účelně vynaložené náklady zhotovitele. Tuto cenu nebo část ceny díla vrátí zhotovitel nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy o dílo a to bezhotovostně na účet sdělený za tímto účelem zhotoviteli objednatelem. 

10.8.    Odstoupení od smlouvy o dílo může objednatel zaslat písemně do sídla zhotovitele uvedeného výše nebo elektronicky na adresu elektronické pošty zhotovitele okna@stavoprojekta.cz.

11.  Odpovědnost za vady a záruční podmínky

11.1.   Kvalitativní podmínky a standard provedení díla jsou dány  příslušnými platnými předpisy, kterými jsou Výrobní manuál profilových systémů, a manuál pro kování Winkhaus.

11.2.   Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné.

11.3.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, za podmínky používání díla dle Návodu k používání a údržbě, který je přílohou Protokolu o předání a převzetí.

11.4.   Záruční doba poskytovaná zhotovitelem

  • plastová okna 60 měsíců od data předání  (okna, balkonové dveře)
  • ostatní výrobky 24 měsíců od data předání  (žaluzie, vstupní dveře, doplňky)
  • zasklení lodžií 24 měsíců od data předání

11.5.   Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti zhotovitele, uplatňuje objednatel u zhotovitele s popisem vad a je možné reklamace podávat písemně na adresu sídla zhotovitele jak je uvedena výše, nebo elektronicky na email okna@stavoprojekta.cz

11.6.   Zhotovitel se zavazuje odstranit vady předmětu plnění, včetně vad vzniklých v průběhu záruční lhůty v termínu dle dohody s objednatelem, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů od oznámení vady.

11.7.   Zhotovitel se zavazuje nahradit případné škody jím zaviněné a vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním jak objednateli, tak i třetím osobám.

11.8.   Odpovědnost za škody na díle přechází na objednatele dnem přerušení prací z důvodu na straně objednatele nebo po předání a převzetí díla.

12.  Sankce

12.1.   Za nedodržení smluvního termínu dokončení a předání díla zhotovitelem může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

12.2.   Za každý den prodlení objednatele s úhradou faktury (i zálohové) může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky. 

13.  Vlastnická práva 

13.1.   Vlastnická práva k předmětu plnění včetně doplňků přecházejí na objednatele okamžikem uhrazení celé ceny díla.

13.2.   Neuhradí-li objednatel dohodnutou cenu díla, má zhotovitel právo odebrat část díla, která cenou odpovídá neuhrazené částce.

14.  Místo montáže 

14.1.   Místem montáže se rozumí místo, kde má být provedena montáž předmětu objednávky včetně doplňků.

14.2.   Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na místo montáže v pracovní době po celou dobu provádění montáže.

14.3.   Objednatel zajistí pro provedení objednané montáže:

  • zdroj elektrického proudu 220 V
  • odběr vody v potřebném množství
  • v nezbytné míře sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele

 

14.4.   Zhotovitel zajistí:

  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a třetích osob s ohledem na provádění prací za provozu objektu
  • zhotovitel zodpovídá za dodržování podmínek BOZP svých pracovníků, je povinen je řádně proškolit a vybavit odpovídajícími pracovními ochrannými prostředky. Dále je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo při provádění montáže k ohrožení bezpečnosti a zdraví  třetích osob.

15.  Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

15.1.   Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

15.2.   Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název společnosti,  adresa sídla, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,  adresa elektronické pošty, telefonní číslo, faxové číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

15.3.   Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo, pro účely uživatelského Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o dílo.

15.4.   Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

15.5.   Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předmět plnění včetně doplňků nebudou osobní údaje zhotovitelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

15.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobně neautomatizovaným způsobem.

15.7.   Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

15.8.   V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může objednatel požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, zhotovitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zhotovitel nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

15.9.   Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 16.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

16.1.   Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s předmětem plnění, službami nebo podnikem zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu objednatele.

16.2.   Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že lze objednávku na webové stránce provést a závazky zhotovitele vůči objednateli plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

17.  Další ujednání

17.1.   Tyto obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti stran, vyplývající ze smluv o dílo na dodávku plastových konstrukcí včetně doplňků a souvisejících služeb uzavřených prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu http://eshop.stavo-plast.cz/

17.2.   Právní vztahy vyplývající z této objednávky a v ní výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, v platném znění.

17.3.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.4.   Zhotovitel je oprávněn k zhotovení předmětu plnění včetně doplňků a služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost zhotovitele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

17.5.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

17.6.   Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

17.7.   Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě. Smlouva o dílo není veřejně přístupná.  

17.7.   Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku, v platném znění.

17.8. Objednateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou objednatelem v objednávce.

17.9.   Kontaktní údaje zhotovitele:

adresa pro doručování: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 67, 602 00 Brno,

adresa pro příjem elektronické pošty: okna@stavoprojekta.cz,

telefon: (+420) 538 711 722

 

17.10.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2014.

 

V Brně dne 3. 2. 2014.

 

 

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Ing. Roman Čermák

místopředseda představenstva